Činnosti stráže přírody

Co strážce přírody dělá…

Mezi činnosti stráže přírody patří mnoho aktivit – některé jsou fyzicky náročné, u jiných je zase potřeba umět dobře vysvětlovat a mít trpělivost. Samozřejmostí je vysoká odbornost – každý strážce musí složit strážcovské zkoušky. Podle příslušné vyhlášky stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti. A co dělá strážce přírody v praxi?

Kontrola

 • kontroluje stav území i jeho přírodních obyvatel (živočichů, rostlin a hub)
 • dohlíží na dodržování omezení
 • asistuje při hromadných akcích
 • kontroluje správnost zveřejněných informací (zejména na sociálních sítích)

Pomoc návštěvníkům

 • poskytuje první pomoc v případě ohrožení života či zdraví
 • působí jako průvodce při organizovaných vycházkách
 • pomáhá s orientací v území
 • vysvětluje, jaká omezení platí a proč
 • představuje zajímavosti přírody kolemjdoucím

Sběr údajů

 • zaznamenává výskyt vzácných druhů a jejich chování přímým pozorováním nebo sledováním stop a pobytových znaků
 • měří přírůstky památných stromů a zaznamenává jejich stav
 • odebírá vzorky vody, půdy, sněhu k analýzám
 • stahuje data z automatických měřicích zařízení
 • zaznamenává údaje o návštěvnících pozorováním nebo dotazováním
 • sbírá a předává údaje a důkazy o nepovolené činnosti pro správní řízení či soudy

Opatření pro organismy

 • pozastavuje rušivé činnosti
 • předává poraněné živočichy do záchranných stanic
 • provádí migrační transfery (nejčastěji jde o přenášení žab přes silnice)
 • provádí záchranné transfery (přemísťuje jedince vzácných druhů na jinou lokalitu, když jim hrozí nebezpečí, které nelze odvrátit)
 • vyznačuje místa s dočasným zákazem vstupu nebo omezením hospodaření (např. kvůli hnízdění plachých sokolů) nebo je hlídá
 • vyvěšuje a pravidelně čistí ptačí budky
 • pečuje o stanoviště vzácných druhů (nejčastěji kosením nebo vyřezáváním náletu)
 • likviduje invazní druhy
 • sbírá odpadky a organizuje úklid černých skládek

Péče o návštěvnickou infrastrukturu

 • opravuje poškozené objekty (hraničníky, infopanely, lavičky, zábradlí a další)
 • provádí jejich údržbu (obnova nátěru, čištění)
 • zajišťuje schůdnost a průchodnost cest

Konzultace a přednášky

 • radí vlastníkům i hospodářům, jak nepoškozovat přírodu
 • vysvětluje, jak přírodu nepoškodit návštěvou
 • chodí přednášet o přírodě žákům a studentům do škol
 • dává rozhovory do médií a informace novinářům
 • publikuje na sociálních sítích

Asistence složkám IZS

 • naviguje záchranáře správnou trasou k místu zásahu
 • předává informace o aktuálním stavu vodních zdrojů pro hašení požárů

Represe

 • uděluje pokuty příkazem na místě za přestupky

Činnosti stráže přírody v obrázcích pro mladší

Strážce pomáhá návštěvníkům

Strážce sbírá údaje pro ochranu přírody

Strážce pomáhá rostlinám i živočichům

 

Strážce radí hospodářům

Dokáže poradit, jak hospodařit, aniž by tím trpěla příroda. A to nejen zemědělcům, ale i průmyslníkům, zahrádkářům, stavebníkům, chatařům i dalším.

Strážce udržuje a opravuje

stará se o průchodnost cest
buduje a udržuje terénní stanice sloužící k ekologické výchově i výzkumu
Igráček Strážce Jirka instaluje infopanely
instaluje prvky návštěvnické infrastruktury (například infopanely nebo zastávky naučných stezek)
opravuje zařízení sloužící ochraně přírody (třeba hraničníky)
opravuje a udržuje zařízení sloužící návštěvníkům (například lavičky)

Strážce dává pokuty za přestupky

třeba za ničení krápníků (foto Dana Macurová)
nebo za táboření tam, kde je to zakázané (foto Monika Gajdošová)

A dále:

Mezi další činnosti stráže přírody patří třeba tyto: Hlídá hnízda vzácných ptáků před zloději vajec, likviduje invazní druhy (např. bolševník), kosí trávu, která dusí orchideje, zastavuje rušivou činnost, kontroluje, zda zalesňování je povolené, také:

 

uklízí odpadky (foto Květa Černohlávková)
organizuje úklid černých skládek (foto Monika Gajdošová)
chodí vykládat o přírodě dětem do škol (foto Květa Černohlávková)
spolupracuje se záchranáři, když zná terén lépe než oni (foto Monika Gajdošová)

Hodně z těchto činností ale můžete dělat, i když sami strážci nejste. Například sbíráním odpadků po neukázněných návštěvnících nikdy nic nezkazíte. Nejste-li si úplně jistí, jak něco udělat co nejlépe, obraťte se na strážce nebo obecní úřad v daném místě, nebo napište nám a my vás propojíme 😉