Jak se stát strážcem

Strážcem přírody může být skoro každý. Význam toho „skoro“ nám vysvětluje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, přesněji jeho § 81, z něhož to nejdůležitější uvádíme níže. Chcete-li se strážcem stát nebo o tom aspoň uvažujete, začněte přečtením § 81, 81a a 81b. Je to naprostý základ a není to nijak dlouhé. Pokud vás to neodradí, počítejte s tím, že si budete muset nastudovat ještě mnoho dalších ustanovení několika různých zákonů, abyste se strážcem mohli opravdu stát.

Odznak stráže přírody vzor 1992Co tedy musí zájemce o ustanovení strážcem přírody splnit? Těchto několik věcí:

 • být občanem ČR,
 • být starší 21 let (mladší osoby se mohou zapojit do aktivit Junior Ranger Programu, ten jim ale žádné pravomoce nedá),
 • nebýt pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 • mít způsobilost k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilý,
 • složit zkoušku a slib.

Podobu zkoušky určuje úřad, který stráž ustanovuje, ale jejím obsahem by měla být znalost jak souvisejících zákonů, tak znalost přírody a oblasti, kde má strážce působit. Bližší informace tedy podá příslušný ustanovující úřad. A kdo to je? Ten si musíte vybrat podle místa, kde chcete jako strážce působit. Většinou to bývá okolí bydliště, případně oblast, kam pravidelně jezdíte (chata, chalupa). Podle toho jsou to následující úřady:

 • Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo: Správa KRNAP
 • Národní park a CHKO Šumava: Správa NP Šumava
 • Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo: Správa NP Podyjí
 • Národní park České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce: Správa NP České Švýcarsko
 • ostatní CHKO a národní přírodní rezervace a národní přírodní památky mimo NP a voj. újezdy: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, respektive její regionální pracoviště
 • ostatní území mimo vojenské újezdy: krajské úřady
 • na území vojenských újezdů se dobrovolná stráž přírody neustanovuje

Na úřadě zjistěte, kdo má stráž přírody na starosti a toho pak požádejte o informace, co máte udělat, aby vás jako strážce ustanovili. Jaké konkrétní činnosti byste jako strážci vykonávali, vám sdělí příslušný úřad, bude-li mít zájem vás strážcem ustanovit. Dohodnete si také způsob vzájemné komunikace. Může se stát, že vám poskytne i nějaké vybavení, bývá však velmi skromné. Také se bohužel může stát, že vás odmítnou, protože s dobrovolnými strážci neumějí správně pracovat, nebo mají špatné zkušenosti.Logo Asociace strážců přírody ČR

Pokud chcete zatím jen proniknout do prostředí strážců, doporučujeme Asociaci strážců přírody ČR, která jako členy bere i zájemce, kteří strážcem ustanoveni nejsou.

Jestli si chcete vyzkoušet, jaké to je být strážcem přírody, doporučujeme naši deskovou hru Strážci přírody. V ní to zjistíte, a navíc si užijete kopu zábavy 😉